Correos acuerda una nueva oferta de 1.959 empleos

Fte. La Nueva España

Enlace a la noticia

Anuncios

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO: UNA PLAZA DE PEÓN Y UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR OPOSICIÓN LIBRE

Una plaza de Peón, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Personal de Oficios, Grupo AP, mediante oposición libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativode Administración General, Escala de

Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, mediante oposición libre
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales

1 TÉCNICO-A ARQUIVO E BIBLOTECA MUNICIPAL PARA O CONCELLO DE RIBADEO

Prazo solicitudes: ata ás 14:00 horas o 04.09.2017
Duración contrato: 8 meses.
Entre outros requisitos pídese:
Diplomatura Universitaria ou título de grao ou superior que garde relación coas materias e funcións a desenvolver no eido cultural sinaladas anteriormente. Bblioteconomía e documentación, Historia e humanidades.
Bases convocatoria: ( Buscar o expediente nº 2479/2017)
A TRAVÉS DE ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL RIBADEO

Sede Electrónica de Ribadeo
RIBADEO.SEDELECTRONICA.GAL